LeapZipBlog: mohammadshahbazi

mohammadshahbazi's blog

15 blogs

پرسش مهر چیست ؟

September 3, 2018 by mohammadshahbazi  

روزنامه اعتماد:روحاني امروز براي سومين بار در رداي رياست‌جمهوري زنگ شروع مدارس را به صدا درمي‌آورد و به رسم هر ساله بايد رو به روي دانش‌آموزان بايستد و نخستين سوال سال تحصيلي جديد را از آنها بپرسد. «پرسش مهر» امسال شانزدهمين دوره خود را آغاز مي‌كند. وزارت آموزش و پرورش هم مانند سال‌هاي گذشته پيشنهادات خود را به دفتر رياست‌جمهوري فرستاده تا شايد پرسش مهري كه از زبان روحاني جاري مي‌شود از ميان همان پيشنهادات باشد. اغلب محورهاي ارسال شده از سوي وزارت آموزش و پرورش با محور «توافق هسته‌اي و برجام» است. احتمالا اين گزارش را زماني مي‌خوانيد كه زنگ به صدا درآمده و حسن روحاني سومين سوال پرسش مهرش را مطرح كرده و حالا ديگر مشخص است كه آيا توافق هسته‌اي محور آفرينش‌هاي ادبي و هنري دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد يا نه.
زنگ سال تحصيلي ٧٧-٧٦ در يكي از روستاهاي‌ زلزله‌زده اردبيل به صدا درآمد، چند ماهي از زلزله اواخر زمستان گذشته بود و رييس‌ دولت اصلاحات نخستين سال حضورش در مدارس را در كسوت رييس‌جمهور با دو پرسش آغاز كرد: «اهميت قانونمندي و احترام به قانون چيست؟ راهكارهاي استقرار امنيت و راه‌حل‌هاي عملي براي بيرون راندن بيگانگان از منطقه با هدف پرورش و روحيه مسووليت‌پذيري، مشاركت جويي و تحقيق و پرسشگري و ايجاد اعتماد به نفس و خودباوري در جوانان و نوجوانان و حضور پر نشاط و جدي در عرصه فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي چيست؟» محمد خاتمي در همان روز اول مهر سال ٧٦ سنت سوال از دانش‌آموزان را با نام «پرسش مهر» پايه گذاشت، خودش آن را ادامه داد تا شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب كرد كه رييس‌جمهور وقت در آغاز هر سال تحصيلي متناسب با شرايط زماني و موقعيت جامعه، سوالي را براي دانش‌آموزان و معلمان سراسر كشور مطرح كند. ١٨ سال بعد، نوبت به شانزدهمين دوره پرسش مهر و سومين سوال حسن روحاني رسيده است. ١٦ دوره، سه رييس‌جمهور، در مقاطع مختلف و با نوع نگاه‌هاي گوناگون سنت پرسش را ادامه داده‌اند و رد پاي سياست‌ها و سير تغييراتي كه هر كدام با خود به همراه آوردند در سوالاتي كه در اين سال‌ها پرسيده‌اند هويداست.
بخشي از دانش‌آموزاني كه با شعر، داستان، مقاله، هنرهاي تجسمي، تئاتر و... به نخستين سوالات مطرح شده در دوره‌هاي نخستين پرسش مهر پاسخ دادند حالا خودشان صاحب فرزند شده‌اند، حالا نوبت خودشان است كه شاهد داستانسرايي و شعرگويي و هنرنمايي بچه‌هاي‌شان در پاسخ به رييس‌جمهور كنوني باشند. بخشي از دغدغه‌ها و اولويت‌هايي كه در هر دولت رنگ عوض كرد در آثار اين دو نسل مشخص شده.

دولت اصلاحات؛ آزادي
محمد خاتمي با كليدواژه‌هاي جامعه مدني، گفت‌وگو، قانون و آزادي توانست در جايگاه رياست‌جمهوري قرار بگيرد، رفته رفته كاربرد اين كلمات از جانب او گسترش بيشتري پيدا كرد و البته از پرسش‌هاي مهري كه در دو دوره رياست‌جمهوري‌اش مطرح كرد نيز خود را نشان دادند. پرسش مهر بر اين اساس بنيان گذاشته شد تا محصلان را دعوت به تفكر كند، موضوعاتي كه طي دولت اصلاحات براي آنها مطرح شد در سال‌هاي گوناگون نشان از همان مفاهيم مرتبط با آزادي، قانون و گفت‌وگو بود و البته مفاهيم مربوط به انقلاب و دين در اين سوال‌ها نقش قابل توجهي داشت. پرسش مهر در دوران اصلاحات توانست تبديل به مصوبه‌اي شود تا روساي دولت آينده نيز پايبند به برگزاري هر ساله اين طرح شوند. در آخرين سال از دوره دوم رياست‌جمهوري خاتمي او با ميان آوردن بحث مشروطه و اصلاحات در كشور شايد به نوعي تلاش داشت تا پرسش مهري را كه خود آغازگر آن بود با سوالي به پايان برساند كه مهر نام دولت خودش را بر آن داشته باشد.
زماني كه دانش‌آموزان و فرهنگيان به آخرين سوالات رييس دولت اصلاحات پاسخ مي‌دادند شايد هنوز خود او هم نمي‌دانست كه با وجود سوالاتي كه در اين سال‌ها مطرح كرده است و تكرار مرتب واژه اصلاحات، قرار است از سال تحصيلي ٨٥-٨٤ دولتي كاملا متفاوت بر سر كار بيايد، با دغدغه‌ها و كليدواژه‌هايي ديگر.

دوره اول  
 ١- اهميت قانونمندي و احترام به قانون چيست؟
٢- راهكارهاي استقرار امنيت و راه‌حل‌هاي عملي براي بيرون راندن بيگانگان از منطقه با هدف پرورش و روحيه مسووليت پذيري، مشاركت‌جويي و تحقيق و پرسشگري و ايجاد اعتماد به نفس و خودباوري در جوانان و نوجوانان و حضور پر نشاط و جدي در عرصه فعاليت‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي چيست؟

دوره دوم 
 ١- دين و آزادي در قانون اساسي كه روح ملت و اساس وحدت ملي است، چه جايگاهي دارد؟
٢- با گفت‌وگوي تمدن‌ها چگونه مي‌توانيم جهاني زيباتر و انساني‌تر بسازيم؟

دوره سوم  
 ١- راز و رمز انحطاط تمدن بزرگ ايران اسلامي و طرز تلقي منفي جهان نسبت به آن چيست؟
٢- انقلاب اسلامي در گشودن راه رهايي از اين نگون‌ساري چه نقشي داشته است؟
٣- براي رساندن كشور و ارتقاي ملت به جايگاه شايسته و واقعي خود در جهان امروز و تاريخ چه بايد كرد؟

دوره چهارم   
١- در جهان به هم پيوسته امروز چگونه مي‌توان با پرهيز از تنش‌هاي جهاني و دستيابي به پيشرفت‌ همه‌جانبه و پايدار، هويت ديني و ملي خود را حفظ كرد؟
٢- موانع مهرورزي و عوامل خشونت اعم از ترور و جنگ در عرصه‌ جهاني چيست و مبارزه با آنها و حركت به سوي صلح مبتني بر عدالت چگونه ميسر است؟

دوره پنجم  
 ١- نسبت رشد عقلاني، آزادي، برابري و اخلاق در نظام داد بنياد مهدوي مورد انتظار ما چگونه است و آگاهي و اراده آدمي در رسيدن به اين نظام چه نقشي دارد؟ مهدويت در اديان الهي به ويژه يهوديت، مسيحيت و دين زرتشت چگونه است؟
٢- از نهضت مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب بزرگ اسلامي چه درس‌هايي مي‌آموزيم؟ ملت رشيد ايران چه مي‌خواست و به كجا رسيد؟ اصلاحات در ١٥٠ سال اخير كشور ما تاكنون چه نقشي داشته است و موانع و دستاوردهاي آن چگونه بوده است؟

دولت مهرورزي؛ عدالت
وزارت آموزش و پرورش دولت محمود احمدي‌نژاد ميراثي را كه از خاتمي برايش به يادگار مانده بود تا مدتي با همان قالب پيش برد. اما هر سالي كه گذشت گويا از اهميت پرسش مهر در دولت خدمتگزار نيز كاسته شد. سوال‌ها البته همچنان سر جاي خود بودند و ادبيات احمدي‌نژاد را با تكرار واژه‌هاي عدالت، مهرورزي و خدمتگزاري تكرار مي‌كردند اما زهرا مظفر، معاون اداره كل فرهنگي هنري معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد: « در هشت ساله دولت پيشين كنگره پرسش مهر تنها در يك دوره برگزار شد و در كل از دوره هشتم تا يازدهم به برگزيدگان جايزه تعلق گرفت و البته اهداي لوح با امضاي رييس‌جمهور به نفرات اول هر رشته از اين مراسم حذف شد. در دوره دوازدهم پرسش مطرح شد اما هديه‌اي به برگزيدگان تعلق نگرفت، در آخرين دوره يعني سيزدهم تنها پرسش مطرح شد اما آثار حتي داوري هم نشد چرا كه اعتبار و متولي براي اين كار وجود نداشت. » كم‌رنگ شدن پرسش مهر در دوران هشت ساله احمدي‌نژاد و كاسته شدن از كيفيت آثار به گفته مظفر يكي از نتايج حذف هدايا و تعطيل شدن كنگره بود كه ديگر انگيزه چنداني براي شركت‌كنندگان نمي‌گذاشت.

دوره ششم  
 چرا عدالت زيباست و رابطه عدالت با پيشرفت كشور چيست؟ رابطه عدالت با همدلي و همبستگي مردم چگونه است؟ موانع گسترش عدالت در كشور چيست و چه كساني از برقراري عدالت نگرانند؟ مصاديق و زمينه‌هاي عدالت در حوزه آموزش و پرورش كدام است و در تعليم و تربيت چه راهكارهايي پيشنهاد مي‌دهيد؟

دوره هفتم   
 ملت ايران به عنوان پيروان آن حضرت پرچمدار مهر و عشق‌ورزي و اكنون دانش‌آموزان عزيز ما بگويند كه نقش مهرورزي در پيشرفت و تعالي جامعه، برپايي عدالت، ايجاد وحدت اتحاد بين امت و ايجاد جامعه پيشرفته و نمونه چيست؟
چگونه همديگر را دوست داشته باشيم، موانع محبت و مهرورزي چيست و چه كساني نمي‌خواهند دوست، يار و عاشق يكديگر باشند؟

دوره هشتم  
 عواملي كه ما را در مسير پيشرفت همه‌جانبه قرار مي‌دهد، چيست؟
 عوامل پيشرفت، راه‌هاي پيشرفت و موانع پيشرفت چيست و چه چيزهايي مانع پيشرفت ما است؟
موانع پيشرفت كدامند و چه كنيم تا با سرعت به سمت قله‌ها حركت كنيم؟

دوره نهم  
 چه كنيم كه خدمتگزار خوبي باشيم و راه‌هاي خدمتگزاري چيست ؟ چگونه بايد خدمت كرد؟ چه عواملي دست به دست هم بدهند كه روحيه خدمتگزاري درجامعه گسترش پيدا بكند؟ فوايد و نتايج خدمتگزاري چيست؟ تاثير خدمتگزاري روي فرد خدمتگزار چگونه است؟ تاثيرخدمتگزاري روي محيط اجتماعي، روي منافع و مصالح يك ملت و در بسط فرهنگ مهرورزي و خدمتگزاري چيست؟

دوره دهم  
 رابطه علم با رشد، كمال و پيشرفت انسان چيست؟ آيا مي‌توان بدون علم به مراتب كمال انساني دست يافت؟
پيامبران از چه طريقي راه كمال را در برابر انسان‌ها قرار دادند؟ و رابطه علم و انسانيت چه طور است؟

دوره يازدهم 
  تصويري كه از آينده ايران در ذهن شماست، چيست و دوست داريد ايران به كجا برسد؟

دوره دوازدهم  
 اگر شما دانش‌آموزان به جاي رييس‌جمهور بوديد براي ساختن ايران و اعتلاي نام ملت ايران و امور كشور چه مي‌كرديد و اولويت شما چه بود؟
شما دانش‌آموزان در مسائل جهاني چه مي‌كرديد و براي ريشه كن كردن فقر چه برنامه‌اي داشتيد، در يك كلام اگر شما رييس‌جمهور بوديد براي ايران عزيز چه مي‌كرديد؟

دوره سيزدهم  
 اهداف شما چيست و براي زندگي، مكتب و جامعه خود چه برنامه‌هايي داريد؟

دولت تدبير و اميد؛ اعتدال
آغاز رياست‌جمهوري حسن روحاني آغاز دوره‌ جديدي از كلماتي است كه تكرار مي‌شوند، ميانه‌روي و اعتدال كليدواژه‌هاي محبوب رييس دولت يازدهم هستند. روحاني در نخستين پرسش مهر خود ميانه‌روي را وارد پرسش مهر كرد و البته به نوعي سوالي را تكرار كرد كه پيش از او احمدي‌نژاد پرسيده بود. سال گذشته اما در اقدامي تازه روحاني از موضوعاتي همچون آزادي، عدالت و اعتدال و... چشم پوشيد تا به سراغ مساله‌اي برود كه پيش از او در پرسش مهر جايي نداشت؛ محيط زيست. روحاني با مطرح كردن مساله جدي كمبود آب توانست تحسين بسياري را نصيب خود كند. سه ميليون و ۱۸۸ هزار و ۷۴۶ دانش‌آموز به پرسش مهر ۱۵ پاسخ دادند و ٢٥ خرداد ماه سال جاري برگزاري كنگره بزرگ پرسش مهر نشان داد كه گويا دولت تدبير و اميد تلاش دارد تا شكوه از دست رفته اين طرح را بازگرداند.
امروز سومين سوال روحاني و محور برگزاري شانزدهمين دوره پرسش مهر مشخص مي‌شود. مظفر مي‌گويد كه وزارت آموزش و پرورش هر سال پيشنهادات خود را با توجه به موضوعات و مسائل روز به دفتر رياست‌جمهوري ارسال مي‌كند تا در صورت لزوم رييس‌جمهور براي طرح پرسش مهر از آنها استفاده كند: «امسال بيشتر پيشنهاداتي كه به رياست‌جمهوري ارسال كرديم با محور توافق هسته‌اي و برجام بوده تا دانش‌آموزان در خصوص اين مساله روز آثارشان را ارسال كنند، اما اينكه سوال نهايي رييس‌جمهور چه باشد را ما هيچ‌وقت از پيش نمي‌دانيم. امسال هم منتظريم تا ايشان سوال را مطرح كند تا روند كار برگزاري دوره شانزدهم را آغاز كنيم.»
در دو سال گذشته برگزيده آثار پرسش مهر به صورت كتاب درآمد و در ميان شركت‌كنندگان در كنگره خرداد ماه توزيع شد، نمونه‌اي از پاسخ‌ها به سوال رييس‌جمهور در ميان ورق‌هاي اين كتاب حفظ شده است اما تحقق اصلي‌ترين هدف پرسش مهر را كه از دوره اصلاحات تعريف شد نمي‌توان به راحتي سنجيد، دعوت به تفكر. دعوتي كه از سوي سه رييس‌جمهور، با سه خط مشي مختلف طي ١٨ سال گذشته صورت گرفته و اما ديدن نتايجش كار چندان ساده‌اي نيست.

دوره چهاردهم
  اگر پدر شما رييس‌جمهور باشد چه اقدامي را به او توصيه مي‌كنيد كه بتواند اعتدال و ميانه‌روي را در همه ابعاد زندگي اجتماعي جامعه ايران بگستراند؟

دوره پانزدهم 
  ايران ما با مشكل جدي كمبود آب روبه رو است، هر كدام از ما چگونه مي‌توانيم از آب‌هاي كشور بهتر نگهداري و استفاده كنيم؟

منبع

 

ترجمه انگلیسی به فارسی

September 3, 2018 by mohammadshahbazi  

ممکن است مقاله ای را که به فارسی نوشته اید و کامل شده است بخواهید در یک مجله معتبر بین المللی مربوط به موضوع خود به چاپ برسانید. پس اولین گام این است که آن را به زبان انگلیسی که زبان اصلی مجلات است، ترجمه کنید و اما اگر مقاله شما انگلیسی هست و میخواهید در مجله های فارسی قرار دهید اولین حرکت شما باید ترجمه انگلیسی به فارسی مقاله باشد ... اما قبل از ارسال به مترجم باید یک سری نکات مهم رعایت شود که در صورت عدم توجه به آن ها حتی ممکن است قبل از رسیدن به مرحله داوری، از طرف سردبیر مجله رد شود.

قبل از ارسال مقاله به مترجم، حتماً از نگارش صحیح جملات فارسی اطمینان حاصل کنید. ساختار فعل، فاعل، مفعول، زمان فعل به کار رفته و... کاملاً واضح و صحیح باشند. جملات به صورت محاوره ای بیان نشده و آکادمیک باشند. هر جمله دارای مفهوم روان و سلیس باشد. چون در غیر این صورت ممکن است مترجم معنی و مفهوم بسیاری از جملات فارسی مقاله را متوجه نشود. در چنین وضعیتی، مترجم اولاً معنی آن جملات را بخوبی درک نمی کند و یا برداشت کاملا اشتباھی از جملات شما خواھد داشت. در این صورت مقاله حاصل مقاله ای است که جملات آن را وقتی که یک انگلیسی الاصل مطالعه می کند معنی آنھا را نمی فھمد و اگر به مجله ای ارسال شود، سردبیر مجله در همان ابتدا چنین مقاله ای را مردود اعلام می کند و یا اعلام می کند که این مقاله از نظر زبان نگارشی ضعیف است.

حتی اگر این مقاله به ویراستار Native هم ارسال شود باز هم ممکن است به دلیل ضعف نگارشی، مقاله از طرف مجله مردود اعلام شود. درست است که در این مرحله مقاله فاقد اشتباهات نگارشی و گرامری است ولی با این حال ویراستار وقت برای درک معنی پاراگراف نمی گذارد و پاراگراف را دوباره نویسی نمی کند زیرا حق این کار را ندارد که در محتوای کار شما دستکاری کند. بلکه فقط می تواند ھر جمله را به تنھایی و بصورت جداگانه ازنظر گرامر بررسی و اصلاح کند.

توصیه دیگر این است که روش صحیح به کار بردن علائم نگارشی را مطالعه کنید. نقطه ویرگول، کاما، پرانتز و ... هر کدام را در جای مناسب خود قرار دهید تا خواننده و سردبیر مجله با خواندن مقاله مفهوم آن را به طور واضح درک کنند. نکته بسیار مھمی که روی آن تاکید می شود این توجه معنی متغیرھای مطالعه و روش اندازه گیری آنھا و معیارھای سنجش و نگارش صحیح آنهاست. چنین اشتباهاتی باعث می شود داوران مجله در همان نگاه اول بگویند گویا نویسنده مقاله با الفبای روش تحقیق آشنایی ندارد

منبع

بازاریابی برونگرا چیست ؟

September 1, 2018 by mohammadshahbazi  

در  این مقاله می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که بازاریابی برونگرا چیست ؟
در این مقاله شما خواهید خواهد که با وجود اینکه در حال حاضر بازاریابی درونگرا یا همان بازاریابی ربایشی یا جاذبه ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اما بازاریابی برونگرا همچنان کارآمد است و فقط کافی است بدانید کدام را در چه زمانی انتخاب کنید.

قبلا در چندین مقاله در مورد بازاریابی درونگرا صحبت کرده ایم. البته که درباره این موضوع همچنان می توان صحبت کرد.

اما در این مقاله قصد داریم بیشتر در مورد بازاریابی برونگرا صحبت کنیم و یکبار دیگر به بررسی این دو مفهوم، این بار به صورت تطبیقی دقت کنیم.

من برای تدوین این مطلب از این مقاله ” Difference Between Inbound and Outbound Marketing ” کمک گرفته ام.

اگر به ترندهای بازاریابی توجه کنید، شنیده‌اید که در مورد عبارات ” بازاریابی درونگرا ” و ” بازاریابی برونگرا ” مطالبی مطرح می شود، اما آن‌ها واقعا چه معنایی دارند؟

بازاریابی برونگرا چیست در برابر بازاریابی درونگرا

با به وجود آمدن متد بازاریابی درونگرا و در نظر گرفتن این متد، تغییری در ساختار بازاریابی به طور کلی به وجود می آید و دو مدل بازاریابی درونگرا و برونگرا به طور نظری به وجود می آیند.

اما اجازه دهید ببینیم بازاریابی درونگرا و برونگرا چیست؟

بازاریابی برونگرا چیست ؟

بازاریابی برونگرا تقریبا همان چیزی است که قبلا به آن ” بازاریابی گفته می شد. این نوع از بازاریابی خود را به سوی مخاطب سوق می‌دهد، چه مخاطب آن را بخواهد چه نخواهد.

بازاریابی برونگرا در ۱۰ سال گذشته به شدت دوران افول خود را طی میکند و از توجه ها به آن تا حد زیادی کاسته شده است.

دلیل اصلی این امر هم اشباع بیش از اندازه تبلیغات این متد، به ویژه در فضای اینترنت است.

در همین ارتباط بخوانید : یک تقویم برای تیم محتوا بسازید

ست گادین بازاریابی برونگرا را Interuption marketing به معنی بازاریابی وقفه ای می نامد – البته اگر آن را بازاریابی مزاحم معنا نکنیم-

در بازاریابی برونگرا مخاطب مشغول کار دیگری است، هدف دیگری دارد، اما تبلیغات خودش را سر راه مخاطب قرار می دهد.

بازاریابی برونگرا چیست در برابر بازاریابی

تا پیش از به وجود آمدن متد بازاریابی درونگرا یا اجازه ای (permission marketing) همه حرکات تبلیغاتی، در همان حوزه بازاریابی برونگرا دسته بندی می شد.

پس کلا وجود متدی در بازاریابی با نام بازاریابی برونگرا، وابسته به وجود متد مقابلش یعنی همان بازاریابی درونگراست.

تبلیغات تلویزیونی و رادیویی، آگهی های بازرگانی در میان فیلم ها و سریال ها، بازاریابی تلفنی، بنرهای گوشه های خیابان، بیلبورد وسط اتوبان، روزنامه و تبلیغات مجله، تراکتی که به دست شما می دهند، تماس های تلفنی بدون اجازه برای معرفی یک کالا یا خدمت (تماس سرد)، پاپ آپ ها و تبلیغات متنی همگی نمونه‌هایی از بازاریابی برونگرا هستند.

بازاریابی برونگرا چیست و چه ابزاری دارد

در سایت متمم در مورد انتخاب نام بازاریابی برونگرا به جای اسامی انتخابی ست گادین چنین می گوید:

” اما شاید بهتر باشد کسی که در حوزه‌ی استراتژی محتوا کار می‌کند، اصطلاحی مثل بازاریابی برونگرا را انتخاب کند و به کار ببرد.

چون این اصطلاح، بار معنایی منفی ندارد و احتمالاً پیش‌داوری کمتری را در ذهن ما شکل می‌دهد.”

بازاریابی درونگرا چیست؟

بازاریابی درونگرا همان بازاریابی ربایشی یا جاذبه ای است.

ما قبلا مفصلا بازاریابی درونگرا را به شما توضیح دادیم. اما در اینجا قصد داریم به صورت مختصر تفاوت آن را با بازاریابی برونگرا بیان کنیم.

در بازاریابی درونگرا، مشتری به سمت محصول یا خدمت میرود.

اصلی ترین ابزار بازاریابی درونگرا، محتوا است و ما محتوا را با سئو بالا می بریم.

در همین ارتباط بخوانید: 9 راهکار افزایش لیست ایمیل برای ایمیل مارکتینگ پربازده

 

محتوا پادشاه است

اگر محتوا به اندازه کافی جذاب باشد، کاربران با آن تعامل برقرار می‌کنند، مطالعه می‌کنند و به اشتراک می‌گذارند، و با برداشتی مثبت از برند که بر تصمیمات خرید بعدی تاثیر می‌گذارد ، کنار می‌آیند.

بازاریابی درونگرا مشتریان را با افزایش تعاملشان با برند، به فروش می ‌رساند.

این مختصری از نحوه کار بازاریابان درونگراست.

کدامیک موثرتر است، بازاریابی درونگرا یا برونگرا؟

اینکه به خاطر اینکه اخیرا بازاریابی درونگرا از اقبال بیشتری نسبت به مدل برونگرا برخوردار بوده است، بگوییم کل استراتژی را باید حول محور بازاریابی درونگرا طراحی کرد، اشتباه محض است.

استراتژی بازاریابی، با توجه به مباحثی مانند بودجه، زمان یا نیروی متخصص شما تعیین می شود.

بازاریابی برونگرا چیست و کدامیک را انتخاب کنیم

مسلما استراتژی درونگرا در یک برهه کوتاه مدت به شما پاسخ نخواهد داد، پس نمیتوانید تمام تخم مرغ هایتان را در سبد درونگرا بگذارید.

در عوض نتیجه بازاریابی برونگرا در چنین مواردی بیشتر باب میل مدیران خواهد بود.

نقد اساسی ای که به بازاریابی برونگرا وارد است اینست که اصولا این مدل از بازاریابی، قابل اندازه گیری نیست.

البته در بازاریابی دیجیتال بسیاری از مواقع، متدهای برونگرا قابل اندازی گیری (measureable) هستند.

پس مهم ترین امر برای انتخاب متد بازاریابی شما، هدف گذاری و داستان شما برای تعیین استراتژی است.

پس اینکه بگوییم بازاریابی برونگرا، اصلا نتیجه نمیدهد، یا هر کسب و کاری به بازاریابی درونگرا وارد شده است، نتیجه گرفته است، به طور حتم در راه اشتباه قدم گذاشته ایم.

نکته مهم اینجاست که باید بدانیم در چه مرحله ای، کدام استراتژی را انتخاب کنیم

منبع : https://ma-khadem.ir/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7-outband-marketing-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

چگونه یک آرایشگاه زنانه افتتاح کنم؟

August 18, 2018 by mohammadshahbazi  


چگونه یک آرایشگاه زنانه افتتاح کنم؟

شغل آرایشگری یکی از شغل های پر طرفدار در بین خانم های ایرانی است.با توجه به اینکه به آرایشگری بیشتر به عنوان یک هنر می توان نگاه کرد، موفقیت در این حرفه بیشتر به ذوق و سلیقه و مهارت هر فرد بستگی دارد.دررشته آرایشگری گرایشات خیلی مختلفی دارد.طبق دسته بندی سازمان فنی حرفه ای حدود 21 گرایش برای رشته آرایشگری زنانه تعریف شده که هر خانمی با توجه به علاقه و تصمیم شخصی خود می تواند در یک یا چند رشته آرایشی آموزش دیده و وارد بازار کار شود.


در خیلی مواقع خانم ها سوال می پرسند که آیا آرایشگری درآمد خوبی دارد؟ یا کدام رشته آرایشی درآمد بالاتری دارد؟  یا بعضا خیلی از افراد فکر می کنند که آرایشگران درآمد های خیلی بالاتری از سایر صنف ها دارند.


این سوال ها از پایه غلط هستند.قطعا همیشه در هر بازار کاری یک عده درآمدهای خوبی درمی آورند درحالیکه در همان شغل افرادی هستند که در دخل و خرج خود مانده اند حتما شما هم بین دوست و آشنایان،کسی را میشناسید که سالیان سال است آرایشگاه دارد اما هیچ پیشرفتی در موقعیت مالی و درآمد او ایجاد نشده است. اما فرد دیگری را هم دیده اید که هنوز در سال های اول کارش است و پیشرفت مالی و موقعیتی زیادی در شغل خودش داشته است.پس در یک جمله می توان گفت تمام شغل ها در زمان یکسان می توانند برای یک نفر درآمد زا باشد ولی برای یک نفر دیگر نباشد.


قبل از هر چیز ما باید با شرایط و نقاط قوت و ضعف هر صنعت یا صنفی آشنا بشویم.اگر به اندازه کافی علاقه مند به کار آرایشگری هستید اما هنوز این شغل را به خوبی نشناختید،پس قدم به قدم با من همراه شوید
وصنف آرایشگری را بیشتر بشناسید

سوالات درباره افتتاح و درآمد آرایشگاه زنانه

نقاط قوت صنف آرایشگری چیست؟
نقاط ضعف شغل آرایشگری چیست؟
از گذشته تا کنون بازار کار آرایشگری چه تغییراتی کرده است؟
چقدر صاحب سرمایه بودن در شغل آرایشگری موثر است؟
برای تاسیس آرایشگاه زنانه چقدر سرمایه لازم است؟
چه فاکتورهایی در آرایشگری باعث موفقیت می شود؟
رقابت در صنف آرایشگری چقدر است؟
چه ویژگی های شخصی می تواند در شغل آرایشگری به من کمک کند؟
آیا مدیر یک آرایشگاه بودن با آرایشگر بودن با هم در تناقض است؟
بازگشت سرمایه آرایشگاه زنانه چه مدت است؟


این سوال ها و ده ها سوال دیگر را باید برای خودتان روی کاغذ بنویسید و متناسب با منطقه جغرافیایی و زمانی که در آن هستید به این سوالات پاسخ دهید  برای پیدا کردن پاسخ صحیح احتیاج به کمک افراد با تجربه دارید  و قطعا آمار و ارقام سازمان های ذینفع هم می تواند به شما کمک کند مثلا برای پاسخگویی شما به این سوال که چقدر رقابت سالن های زیبایی در شهر یا منطقه شما شدید است ؟آماری که اتحادیه آرایشگران دارد می تواند به شما کمک کند و البته برای اینکه ببینید رشد رقابت خانم ها برای ورود به صنف آرایشگری چقدر است می توانید از آمار میزان ثبت نام آموزشگاه های آرایشگری بفهمید.

 

 

آنالیز خودتان درباره افتتاح و درآمد آرایشگاه زنانه

بعد از پاسخ به این سوالات حالا نوبت خود شماست تا یکبار خودتان را روی کاغذ آنالیز کنید تا ببیند چقدر می توانید در این شغل موفق باشید؟ یا ارزیابی کنید که کدام شاخه ها و گرایش های آرایشگری  برای شما مناسب تر است ؟


سرمایه اولیه من برای  افتتاح آرایشگاه زنانه وشروع به کار در رشته آرایشگری چقدر است؟
آیا من مهارت یا تجربه مکملی دارم که در این شغل به من کمک کند؟
شرایط فیزیکی و ساعت کاری این رشته آرایشی چقدر با توانایی های بدنی من سازگار است؟
مهارت های لازم در این رشته آرایشگری چقدر با استعدادها و شرایط روحی من هماهنگ است؟


این سوال ها و سوالات دیگری که قطعا در ذهن خودتان به وجود می آید را روی یک کاغذ بنویسید.پاسخ صادقانه به هریک از این سوال ها شما را به تصمیم گیری درست می رساند.


به عنوان مثال رشته اصلی من نقاشی بوده و من توانایی خوبی در انتخاب رنگها و رسم خطوط ظریف دارم پس احتمالا این مهارت من در رشته میکاپ یا رنگ و مش به من کمک کند.

از طرف دیگر فردی صبور و خوش برخورد هستم و می توانم خیلی خوب با افراد رابطه برقرار کنم که این خصوصیت در کار مشاوره عروس می تواند به من کمک کند.

اما میکاپ ارتیست ها اکثرا صبح خیلی زود کار خودشان را شروع می کنند به خصوص در روزهایی که چندین عروس دارند بعضا مجبورند ساعت 4 یا 5 صبح در سالن آرایشگاه زنانه باشند آیا از نظر فیزیکی یا خانوادگی برای من این موضوع امکان پذیر است؟

یا مثلا از نقاط قوت صنف آرایشگری این است که افراد در مدت زمان خیلی کوتاهی می توانند وارد بازار کار شوند. به عنوان مثال یک هنرجو رشته میکاپ و گریم عروس در نهایت بعد از یک دوره 2 ماهه آموزش و نهایتا با 6 ماه کار عملی می تواند وارد بازار کار شود.اما سوال اصلی اینجاست که چقدر می تواند در این مدت زمان موفق باشد؟ بعد از اینکه در کار گریم و میکاپ عروس مهارت کافی را پیدا کردید عوامل دیگری هستند که موفقیت شما را تسریع می بخشند.مثل تبلیغات خوب که بتوانید عروس ها را جذب کنید،داشتن آلبوم نمونه کار،استفاده از برندهای قوی گریم و میکاپ و...که هر کدام بودجه مشخص خود را دارد.


حالا اگر شما در حال حاضر سرمایه بسیار اندکی دارید در حدی که فقط بتوانید هزینه آموزش اولیه و خرید مختصر ابزار و وسایل خود را بدهید شاید رشته گریم و میکاپ برای شما مناسب نباشد.حتی اگر شما خیلی با استعداد باشید و بعد از دوره آموزشی بتوانید کار گریم و میکاپ را خوب انجام دهید.قطعا برای نشان دادن این مهارتتان نیاز دارید که آلبوم و نمونه کار قوی از خودتان داشته باشید و صد البته وقتی می خواهید وارد بازار کار شوید قطعا باید از محصولات و برندهای خیلی بهتری استفاده کنید که آنها هم هزینه های بالایی دارد.

تمام این سوالات را اگر می خواهید آرایشگاه زنانه ای افتتاح کنید و مدیریت آن را خودتان به عهده بگیرید باید روی یک کاغذ بنویسید

 

سوالات اولیه برای افتتاح آرایشگاه زنانه

در این منطقه جغرافیایی چقدر سالن زیبایی لوکس،متوسط و معمولی قرار دارند؟
با سرمایه فعلی من چه سبک سالنی را می توانم افتتاح کنم؟
آیا من تجربه کافی برای مدیریت یک آرایشگاه یا سالن زیبایی را دارم؟
هزینه های ثابت و هزینه های متغییر آرایشگاه چقدر است؟
آیا ممکن است در ابتدای کار آرایشگاه  ماهانه ضرر داشته باشد؟پیش بینی می کنم این ضرر تا چند ماه ادامه پیدا کند؟
درآمد ماهیانه سالن زیبایی من چقدر باید باشد تا در نقطه سربه سر باشم؟
شرایط  شخصی من چه به لحاظ روحی و چه به لحاظ مالی تا چند ماه تحمل ضرر و زیان را دارد؟
نفرات و پرسنل کلیدی سالن زیبایی من چه کسانی خواهند بود؟چقدر می توانم برای شروع کار روی مساعدت آنها حساب باز کنم؟
آرایشگاه من بعد از 6 ماه به چه تعداد مشتری ثابت احتیاج دارد؟بعد از یک سال این آرایشگاه چه تعداد مشتری ثابت خواهد داشت؟
مهارت های برنامه ریزی،حساب گری،ارتباطات و آینده نگری من به عنوان یک مدیر سالن زیبایی چقدر است؟
اطلاعات من درباره روش های تبلیغاتی برای جذب مشتری و حفظ مشتری در چه حدی است؟ 
توانایی من در تشویق پرسنل برای هماهنگی با هم در جهت رسیدن به یک هدف مشترک چقدر است؟


پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر می تواند شما را در افتتاح آرایشگاه زنانه و حفظ یک سالن زیبایی موفق کمک کند.همه ما رویاهایی را در سر داریم داشتن یک سالن زیبایی بزرگ و لوکس می تواند آرزو هر آرایشگری باشد اما آیا با شرایط مالی و توانایی های شخصی من سازگار است آیا من می توانم از عهده هزینه های ثابت یک آرایشگاه زنانه بزرگ بربیایم یا اینکه عقلانی و معقول تر است که از یک آرایشگاه زنانه متوسط شروع کنم یا یک مرکز تخصصی که فقط ارائه کننده یک یا چند خدمات تخصصی است را مدیریت کنم.

بعضا می بینیم که یک آرایشگری که در رشته کاری خود موفق بوده تصمیم می گیرد برای خودش یک سالن زیبایی افتتاح کند اما بعد از یک مدت به این نتیجه می رسد که پیشرفتی که در رشته خودش داشته خیلی کند شده زیرا بیشتر زمان کاری خودش را صرف هماهنگی و رهبری سایر اعضا تیم می کند.به عنوان مثال یک ناخن کار خیلی قوی یا یک پیگمنتر حرفه ای اگر دوست دارد بعد از سالها تجربه کاری سالن زیبایی خودش را داشته باشد باید محاسبه کند که چقدر مدیریت و رهبری یک تیم از من زمان میگیرد و آیا من توانایی کنترل و نظارت بر تمام رشته های آرایشی را دارم؟اگر جواب منفی بود شما می توانید مرکز تخصصی کاشت ناخن یا مرکز تخصصی میکروپیگمنتیشن را افتتاح کنید تا از حیطه توانایی و تجربه خود خیلی دور نشده باشید.


در سالیان گذشته خیلی شاهد ورشکستگی و جمع شدن سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه بوده ایم و این موضوع واقعا ناراحت کننده است که ببینیم یک کسب و کار با انرژی و امید شروع شده اما به نتیجه نرسیده.واقعا بهتر است قبل از شروع هر کاری ارزیابی های مختلف را انجام دهیم وبارها هر تصمیمان را از زوایای مختلف بررسی کنیم.

واقعا موفقیت اتفاقی نیست و گام اول مسیر موفقیت هم از خودشناسی شروع می شود اگر شما به عنوان یک آرایشگر یا به عنوان یک مدیر آرایشگاه توانایی های خود را بشناسید و روی خط مهارت ها و تواناییهایتان برنامه ریزی کنید قطعا این شغل می تواند برای شما موفقیت مالی و روحی را به همراه داشته باشد

https://www.bia2aroosi.com/tehran/bridal-beauty-hairdresser-salons : منبع

آهنگ شاد برای رقص

August 12, 2018 by mohammadshahbazi  

دانلود آهنگ خیلی شاد برای رقص

آهنگ خیلی شاد برای رقص

گلچین آهنگ های شاد شاد برای رقص

Music Happy Dance On HelenMusic

بهترین آهنگ های شاد مجاز رقص

 

آهنگ شاد رقص

سلام آقایون و خانم های شاد هلن موزیک

Hello ladies and happy ladies Helen Music

مجموعه آهنگ خیلی شاد برای رقص

Song collection is very happy to dance

آهنگ شاد برای رقص با آهنگ های کاملا مجاز

A happy dance song with perfectly licensed tracks

آهنگ شاد رقصیدن